Aplikácie DMSFLOW zmenia navždy váš život

Pracujte múdro, investujte váš čas do kreatívnych činností a rozvoja podnikania. Aplikácie sa postarajú o všetky rutinné činnosti a upozornia vás na dôležité udalosti, vyžadujúce vašu pozornosť.

Pracujte múdro, investujte váš čas do kreatívnych činností a rozvoja podnikania. Aplikácie sa postarajú o všetky rutinné činnosti.

systémové

Základné aplikácie

Základné aplikácie poskytujú funkcie potrebné pre spracovanie údajov a úloh v rámci organizácie.
Umožňujú implementovať aplikácie, automatizovať procesy a spracovávať dokumenty jednotným spôsobom.
Sú neoddeliteľnou súčasťou produktu a jeho základnej ceny.

Spolupracujúce aplikácie

Administrácia Profil používateľa Úlohy Požiadavky Obchodní partneri
Komunikačný portál Riadená dokumentácia Zmluvná dokumentácia
Elektronická registratúra Objednávky Faktúry Financie Reklamácie
Odstúpenia od zmluvy Expedícia tovaru Príjem tovaru

Organizačná štruktúra

Funkčné vlastnosti

 • Správa organizačnej štruktúry pracovníkmi bez technických znalostí
 • Súčasná evidencia viacerých spoločností
 • Evidencia organizačných útvarov a pracovných pozícií
 • Priradenie pracovníka na jednu alebo viaceré pracovné pozície
 • Definovanie primárnej pracovnej pozície pracovníka pre pracovníka s viacerými priradenými pracovnými pozíciami
 • Definovanie vedúceho pracovníka organizačného útvaru
 • Priradenie prístupových oprávnení pracovníkom do vybraných aplikácií na základe aplikačných rolí
 • Zobrazenie platnej alebo historickej organizačnej štruktúry
 • Napojenie organizačnej štruktúry na adresárové služby používateľských účtov

Profil používateľa

Funkčné vlastnosti

 • Prehľad o základných informáciách evidovaných o pracovníkovi
 • Nastavenie jazyka, v ktorom sú aplikácie zobrazené
 • Definovanie úložiska, v ktorom sú uložené skenované dokumenty pracovníka
 • Priradenie tlačiarní, na ktorých používateľ môže tlačiť dokumenty
 • Definovanie tlačiarní pre tlač dokumentov podľa podporovaných typov
 • Zobrazenie štatistík spracovania úloh, ktoré spracoval pracovník
 • Zobrazenie štatistík spracovania úloh, ktoré spracovali podriadení pracovníci

Neprítomnosť

 • Zobrazenie platných a historických záznamov o neprítomnosti pracovníkov organizácie
 • Nastavenie neprítomnosti pracovníka vo vybranom čase
 • Nastavenie delegovania úloh počas neprítomnosti pracovníka jednotlivo pre vybrané aplikácie
 • Delegovanie úloh, záznamov a potrebných kompetencií zastupujúcemu pracovníkovi
 • Nastavenie delegovania dôverných záznamov
 • Automatické zrušenie delegovania úloh a kompetencií po uplynutí času zastupovania

Spolupracujúce aplikácie

Administrácia Organizačná štruktúra Úlohy Požiadavky Obchodní partneri Komunikačný portál Riadená dokumentácia Zmluvná dokumentácia
Elektronická registratúra Objednávky Faktúry Financie Reklamácie
Odstúpenia od zmluvy Expedícia tovaru Príjem tovaru

Notifikácie

 • Nastavenie zasielania e-mailových notifikácií podľa aplikácií a priority úloh
 • Nastavenie pripomínania termínu spracovania úloh na základe priority úloh

Spolupracujúce aplikácie

Požiadavky Obchodní partneri Komunikačný portál Riadená dokumentácia
Zmluvná dokumentácia Elektronická registratúra Objednávky Faktúry Financie Reklamácie Odstúpenia od zmluvy Expedícia tovaru Príjem tovaru

Vyhľadávanie

Funkčné vlastnosti

 • Vyhľadávanie záznamov vyplnením vyhľadávacieho formulára pre zvolenú aplikáciu
 • Filtrovanie výsledkov vyhľadávania podľa atribútov, ktoré vyhľadané záznamy obsahujú
 • Zobrazenie vyhľadaného záznamu priamo v aplikácii, v ktorej je záznam evidovaný
 • Zobrazenie záznamov podľa delegovaných kompetencií a priradených úloh

Úlohy

Funkčné vlastnosti

 • Vyhľadávanie úloh na základe zvolenej aplikácie a zadaného filtra
 • Zobrazenie úloh podľa stavu a priradenia úloh
 • Zobrazenie úloh podriadených pracovníkov
 • Zobrazenie všetkých úloh pre pracovníka s príslušnou aplikačnou rolou
 • Zobrazenie obsahu úlohy v aplikácii, v ktorej bola úloha vytvorená
 • Prevzatie alebo vrátenie úlohy priradenej organizačnému útvaru
 • Delegovanie úlohy inému pracovníkovi alebo vrátanie úlohy zadávateľovi
 • Zmena stavu a výsledku spracovania úlohy

Spolupracujúce aplikácie

Organizačná štruktúra Profil používateľa Požiadavky Komunikačný portál
Riadená dokumentácia Zmluvná dokumentácia Elektronická registratúra Objednávky Faktúry Financie Reklamácie Odstúpenia od zmluvy Expedícia tovaru Príjem tovaru

Spolupracujúce aplikácie

Administrácia Organizačná štruktúra Profil používateľa Vyhľadávanie Úlohy
Obchodní partneri Komunikačný portál Riadená dokumentácia Zmluvná dokumentácia Elektronická registratúra Objednávky Faktúry Financie Reklamácie
Odstúpenia od zmluvy Expedícia tovaru Príjem tovaru

Požiadavky

Funkčné vlastnosti

 • Definovanie šablón požiadaviek so štruktúrou a postupom úloh, na základe ktorých je požiadavka spracovaná
 • Definovanie dodržiavania pevného zoznamu a poradia úloh alebo povolenie ad-hoc doplnenia úloh pracovníkmi počas spracovania požiadavky
 • Definovanie prístupových oprávnení pre použitie šablóny požiadavky vybranými organizačnými útvarmi a pracovníkmi
 • Možnosť automatického vytvorenia požiadavky, v rámci ktorej je spracovaný záznam z inej aplikácie
 • Voliteľné odsúhlasenie výsledku spracovania požiadavky pracovníkom, ktorý požiadavku vytvoril

Obchodní partneri

Funkčné vlastnosti

 • Definovanie primárnych kontaktných údajov, ktoré sa používajú ako predvolené pri komunikácii
 • Definovanie väzieb medzi evidovanými obchodnými partnermi
 • Voliteľne definované atribúty, ktoré môžu byť využité na ďalšiu kategorizáciu, vyhľadanie alebo spracovanie záznamov z iných aplikácií
 • Evidencia GDPR súhlasu pre spracovanie osobných údajov s časovou platnosťou
 • Zobrazenie zdroja, odkiaľ údaje pochádzajú, pri synchronizácii s inými aplikáciami
 • Kontrola platnosti evidovaných údajov obchodného partnera prostredníctvom registrov finstat.sk

Obchodný partner obsahuje:

 • Základné identifikačné informácie
 • Kategorizáciu podľa typu obchodného partnera, napr. PO, SZČO, FO
 • Viaceré adresy
 • Viaceré telefonické kontakty
 • Viaceré e-mailové adresy
 • Viaceré bankové účty

Spolupracujúce aplikácie

Administrácia Profil používateľa Vyhľadávanie Požiadavky Komunikačný portál Zmluvná dokumentácia Elektronická registratúra Objednávky Faktúry Financie Reklamácie Odstúpenia od zmluvy Expedícia tovaru Príjem tovaru

Spolupracujúce aplikácie

Administrácia Organizačná štruktúra Profil používateľa Vyhľadávanie Úlohy Požiadavky Obchodní partneri Riadená dokumentácia Zmluvná dokumentácia Elektronická registratúra Objednávky Faktúry Financie Reklamácie
Odstúpenia od zmluvy Expedícia tovaru Príjem tovaru

Listová zásielka

 • Manuálna evidencia prijatej a odoslanej pošty
 • Registrácia listových zásielok prostredníctvom Slovenskej pošty
 • Odoslanie a tlač listových zásielok prostredníctvom Zelenej pošty
 • Sledovanie stavu spracovania odoslaných zásielok zo Slovenskej pošty a Zelenej pošty
 • Riadenie prístupu k registrácii a odosielaniu zásielok

Balík

 • Manuálna evidencia prijatých a odoslaných balíkov
 • Registrácia balíkov prostredníctvom Slovenskej pošty
 • Objednanie prepravy balíkov prostredníctvom Slovenskej pošty, SPS, Packety
 • Sledovanie stavu spracovania odoslaných balíkov zo Slovenskej pošty, SPS, Packety
 • Riadenie prístupu k registrácii a odosielaniu balíkov

SMS

 • Manuálna evidencia prijatých a odoslaných SMS správ
 • Odoslanie SMS správ prostredníctvom externej služby s podporou viacerých odosielateľov
 • Riadenie prístupu k SMS správam a odosielateľom

Telefonát

 • Manuálna evidencia prijatých a odchádzajúcich hovorov
 • Riadenie prístupu k evidencii hovorov

Komunikačný portál

Funkčné vlastnosti

 • Manuálne priradenie jednoduchej úlohy alebo požiadavky pre spracovanie prijatej a odoslanej pošty
 • Definovanie pravidiel pre automatizované spracovanie prijatej pošty priradením procesu v inej aplikácii
 • Vyhľadanie prijatej a odoslanej pošty
 • Riadenie prístupu k evidovanej prijatej a odoslanej pošte

E-mail

 • Manuálna evidencie prijatých a odoslaných e-mailových správ
 • Automatické prijímanie e-mailových správ z centrálnych e-mailových schránok organizácie, napr. MS Exchange, MS Exchange Online, IMAP, POP3
 • Prijímanie a evidencia e-mailových správ z e-mailových schránok pracovníkov, prostredníctvom doplnku pre MS Outlook
 • Odosielanie e-mailových správ z centrálnych e-mailových schránok z aplikácie Komunikačný modul
 • Označenie a automatické ukladanie vlákna e-mailovej komunikácie prijatej a odoslanej pošty pracovníka, prostredníctvom doplnku pre MS Outlook
 • Uloženie originálu e-mailovej správy v PDF súbore
 • Riadenie prístupu k e-mailovým správam z centrálnych e-mailových schránok a e-mailových schránok pracovníkov

Elektronická schránka

 • Manuálna evidencia prijatých a odoslaných správ zo slovensko.sk
 • Automatické načítanie doručenie a elektronických správ aj s kompletným obsahom zo slovensko.sk
 • Riadenie prístupu k prijatým správam zo slovensko.sk

E-dokument

 • Manuálna evidencia prijatých a odoslaných e-dokumentov
 • Definovanie spôsobu podpísania e-dokumentov
 • Odoslanie e-dokumentov prostredníctvom služby signi.com
 • Sledovanie stavu spracovania e-dokumentov
 • Uloženie podpísaných dokumentov a auditného protokolu v aplikácii
 • Riadenie prístupu k službe a podpísaným dokumentom

Skenované dokumenty

 • Zobrazenie skenovaných dokumentov z osobného úložiska pracovníka
 • Hromadné spracovanie skenovaných dokumentov priamo v aplikácii Komunikačný modul

Experti na automatizáciu firemných procesov.

Pomôžeme vám stať sa lídrami vo vašom podnikaní, spoločne optimalizujeme neprehľadné procesy, automatizujeme pracovné činnosti, digitalizujeme spoluprácu so zákazníkmi a ešte omnoho viac.

© All rights reserved 2023
Made with ❤ by uniCORE, s.r.o.