Základné vlastnosti aplikácií DMSFLOW

Intuitívne a prehľadné ovládanie

Používateľské rozhranie je navrhnuté s dôrazom na jednoduchosť ovládania aplikácií a dostupnosť informácií potrebných pre splnenie pracovných úloh. Jednotné komponenty aplikácií znižujú čas potrebný na zaškolenie pracovníkov.
navigácia

Prehľadné usporiadanie
aplikácií

Pracovná plocha

Pracovná plocha je centrálnym pracovným rozhraním pre prácu so  všetkými aplikáciami dostupnými pre pracovníkov organizácie. Aplikácie sú rozdelené pre lepšiu orientáciu užívazeľa do logických skupín na základe ich použitia.

dizajn

Jednoduché a intuitívne
ovládanie

Používateľské rozhranie

Všetky aplikácie poskytujú identické vizuálne prvky s dôrazom na intuitívne ovládanie, s minimálnymi nárokmi na zaškolenie pracovníkov. Aplikácie podporujú jednoduchú jazykovú lokalizáciu do ďalších jazykov bez potreby technických znalostí.
ovládanie

Spoločné prvky
aplikácií

Rozloženie prvkov

Základná obrazovka aplikácií obsahuje rovnaké funkčné časti:
komponenty

Rovnaké časti
formulárov

Prílohy

Jednotná práca s prílohami umožňuje:
 • Zobrazenie a tlač dokumentov priamo v prostredí aplikácie
 • Vloženie dokumentu z pracovnej stanice
 • Vloženie dokumentu z  úložiska skenovaných dokumentov
 • Vytvorenie dokumentu z MS Office šablóny
 • Automatické vyplnenie MS Word dokumentu na základe šablóny s riadiacimi znakmi
 • Editovanie MS Office dokumentu s ukladaním zmien priamo do aplikácie
 • Zamknutie a odomknutie editovaného dokumentu, tak aby nemohli viacerí pracovníci editovať rovnaký dokument v tom istom čase
 • Riadené verzionovanie a číslovanie editovaných MS Office dokumentov s možnosťou publikovania alebo odvolania zmien
 • Premenovanie dokumentu a kategorizácia dokumentu podľa typu a podtypu
 • Tlač dokumentov na sieťových tlačiarňach určených podľa typu dokumentu

Obrazovka: záložka “Prílohy”

Obrazovka: záložka “Odkazy”

Odkazy

Odkazy umožňujú vytvárať väzby medzi ľubovoľnými záznamami aplikácií pre zjednodušenie prístupu k súvisiacim záznamom.
 • Definovanie väzieb medzi ľubovoľnými súvisiacimi záznamami
 • Obojstranné prepojenie medzi rôznymi aplikáciami
 • Zobrazenie záznamu priamo z odkazu
 • Automatické vytvorenie väzieb aplikáciami

Voliteľné prístupové oprávnenia

Pracovníci môžu vo vybraných aplikáciách sprístupniť vybrané záznamy iným organizačným útvarom alebo pracovníkom. Prístupové oprávnenia sú aplikované nad rámec štandardných prístupových oprávnení.
 • Sprístupnenie záznamov nad rámec štandardného riadenia prístupových oprávnení
 • Možnosť sprístupnenia záznamu pre organizačný útvar, pracovnú pozíciu alebo konkrétneho pracovníka

Obrazovka: záložka “Oprávnenia”

Obrazovka: záložka “História spracovania”

História spracovania

Aplikácia zaznamenáva priebeh spracovania jednotlivých krokov procesu, ktorý je prehľadne a chronologicky zobrazený pre každú aktivitu procesu.

 • Zaznamenanie priebehu spracovania na úrovni aktivít procesu
 • Priebeh spracovania je chronologicky usporiadaný podľa činnosti, času a pracovníka

Audit

V aplikáciách sú zaznamenané všetky zmeny na úrovni položiek záznamov. Záznamy je možné filtrovať podľa pracovníka a podľa typu zmeny.
Auditné informácie o zobrazení citlivých údajov sú dostupné prostredníctvom individuálneho reportu.
Záložka audit je prístupná iba pre používateľov, ktorí majú priradenú aplikačnú rolu Audítor.

 • Zaznamenanie zmien na úrovni položiek záznamu a ich obsahu
 • Chronologické zoradenie podľa činnosti, času, pracovníka a modifikovanej položky záznamu
 • Vyhľadávanie podľa pracovníka a položky, ktorú pracovník vytvoril alebo zmenil

Obrazovka: záložka “Audit”

technológie

Softvérová architektúra

Robustné a spoľahlivé technológie

Aplikácia DMSFLOW je vybudovaná na overených technológiách spoločností Nintex a Microsoft. 
Low-code platforma Nintex Automation umožňuje rýchly vývoj nových aplikácií a prípadné úpravy aplikácií podľa požiadaviek zákazníkov.
Dokumenty, s ktorými aplikácie pracujú sú bezpečne uložené v prostredí Microsoft Sharepoint Online alebo Alfresco CE.
Aplikácia je prevádzkovaná kompletne v cloude alebo v prostredí zákazníka, podľa preferencie.
 • Nintex Automation On-Prem (K2 Five)
 • Microsoft 365
 • Microsoft Sharepoint Online
 • Alfresco CE
 • Microsoft SQL

Experti na automatizáciu firemných procesov.

Pomôžeme vám stať sa lídrami vo vašom podnikaní, spoločne optimalizujeme neprehľadné procesy, automatizujeme pracovné činnosti, digitalizujeme spoluprácu so zákazníkmi a ešte omnoho viac.

© All rights reserved 2023
Made with ❤ by uniCORE, s.r.o.