Aplikácie DMSFLOW

spoľahlivo pracujú za vás

Získajte náskok pred konkurenciou využitím aplikácií pripravených na okamžitú automatizáciu vašich firemných procesov. Stačí ich len nakonfigurovať, aby pracovali presne podľa vašich pracovmých postupov.
A vy môžete kľudne oddychovať.

Získajte náskok pred konkurenciou využitím aplikácií pripravených na okamžitú automatizáciu vašich firemných procesov.

voliteľné

Voliteľné aplikácie

Vyberte si z dostupných aplikácií, ktoré najlepšie podporia vaše podnikanie. Kontaktuje nás, ak ste nenašli čo hľadáte – DMSFLOW je otvorená platforma pre digitálnu transformáciu všetkých procesov.

Spolupracujúce aplikácie

Administrácia Organizačná štruktúra Profil používateľa Vyhľadávanie Úlohy Požiadavky Obchodní partneri Komunikačný portál Elektronická registratúra

Kiosk aplikácia

 • Prístup k dokumentom zo zdieľanej pracovnej stanice pre pracovníkov bez používateľského účtu, ktorí sú identifikovaní prostredníctvom osobného čísla zamestnanca
 • Notifikácia pracovníkov bez používateľských účtov  o novo publikovaných dokumentoch na oboznámenie sa, prostredníctvom SMS správy zasielanej vo zvolenom intervale

Riadená dokumentácia

Funkčné vlastnosti

 • Podpora spracovania dokumentácie pre viacero organizácií
 • Samostatné knižnice dokumentov pre platné, pracovné a archívne dokumenty
 • Definovanie prístupových oprávnení k  dokumentovým knižniciam a funkciám aplikácie na základe aplikačných rolí
 • Zobrazenie zoznamu pracovných dokumentov, dostupných vo všetkých pracovných verziách vo formáte, v ktorom vznikli
 • Zobrazenie zoznamu dokumentov pracovníka, ktorý spracováva dokumenty
 • Zobrazenie stavu oboznamovania sa pracovníkov s novo publikovanými dokumentami, s potrebným filtrovaním záznamov oboznámení
 • Zobrazenie zoznamu dokumentov na revíziu, ktorým v určenom čase končí platnosť
 • Zobrazenie zoznamu archivovaných dokumentov
 • Vytvorenie riadeného dokumentu, definovanie postupu pre prípravu, vrátane priradenia dokumentu pracovníkom, ako sú autor, garant, spracovatelia, schvaľovatelia, oboznamovaní pracovníci
 • Vytvorenie a editovanie obsahu dokumentu / dokumentov z MS Word šablóny a vloženie príloh
 • Spracovanie riadeného dokumentu v rámci procesu spracovania, ako je príprava, posúdenie, pripomienkovanie, schválenie, publikovanie, oboznamovanie, revízia, archivácia …

Všetci pracovníci

 • Zobrazenie všetkých aktuálne platných dokumentov, publikovaných v PDF
 • Zobrazenie zoznamu novo publikovaných dokumentov na oboznámenie
 • Zobrazenie obsahu dokumentu priamo vo webovom prehliadači alebo v desktop aplikácii
 • Potvrdenie oboznámenia sa s novo publikovaným dokumentom
 • Zasielanie e-mail notifikácií o nových dokumentoch na oboznámenie sa, okrem kiosk prístupu
 • Zobrazenie dokumentov platných vo zvolenom čase, publikovaných v PDF

Zmluvná dokumentácia

Funkčné vlastnosti

 • Zobrazenie zmluvných dokumentov podľa agendy alebo obchodného partnera
 • Definovanie kategórií zmluvných dokumentov
 • Definovanie typu zmluvy a šablóny s postupom pre prípravu zmluvných dokumentov, ako je pripomienkovanie, schvaľovanie, externé pripomienkovanie, podpísanie a sledovanie platnosti
 • Vytvorenie záznamu pre zmluvný dokument s automatickým doplnením údajov podľa typu zmluvy a zvoleného obchodného partnera
 • Vytvorenie dokumentov z MS Word šablón
 • Editovanie a pripomienkovanie dokumentov a zaznamenávanie zmien v dokumentoch prostredníctvom sledovania zmien v MS Word
 • Schválenie dokumentov alebo vrátenie na prepracovanie
 • Automatické odoslanie dokumentov na pripomienkovanie obchodnému partnerovi prostredníctvom e-mailu
 • Automatické odoslanie dokumentov na elektronické podpísanie prostredníctvom služby e-dokument z aplikácie Komunikačný modul
 • Automatické prevzatie dokumentov zo služby e-dokument a uloženie podpísaných zmluvných dokumentov a auditného protokolu do aplikácie Komunikačný modul
 • Sledovanie platnosti a návrh na aktualizáciu zmluvných dokumentov
 • Riadenie prístupových oprávnení na základe typu zmluvy, vlastníka, stavu spracovania a aplikačných rolí

Spolupracujúce aplikácie

Administrácia Organizačná štruktúra Profil používateľa Vyhľadávanie Úlohy Požiadavky Obchodní partneri Komunikačný portál Elektronická registratúra

Spolupracujúce aplikácie

Administrácia Organizačná štruktúra Profil používateľa Požiadavky Obchodní partneri Komunikačný portál Riadená dokumentácia Zmluvná dokumentácia Objednávky Faktúry Financie Reklamácie Odstúpenia od zmluvy Expedícia tovaru Príjem tovaru

Elektronická registratúra

Funkčné vlastnosti

 • Podpora spracovania registratúry pre viacero organizácií
 • Zobrazenie aktuálne platného registratúrneho plánu
 • Zobrazenie registratúrneho plánu platnom vo zvolenom čase
 • Evidencia úsekov činností a vecných skupín
 • Evidencia registratúrnych značiek
 • Archív neplatných verzií registratúrnych značiek
 • Riadenie prístupových oprávnení k zobrazeniu a evidencii registratúrneho plánu na základe aplikačných rolí
 • Prepojenie registratúrnych značiek s dokumentovými typmi s riadením prístupových oprávnení
 • Generovanie registratúrneho denníka za zvolené obdobie na základe registratúrneho plánu a obsahu údajov evidovaných v aplikáciách
 • Generovanie zoznamu elektronických a papierových dokumentov na vyradenie
 • Návrh a vyradenie elektronických dokumentov
 • Vyradenie papierových dokumentov

Objednávky

Funkčné vlastnosti

 • Evidencia prijatých a odoslaných objednávok
 • Evidencia interných objednávok pre presun tovaru medzi skladmi
 • Evidencia interných objednávok pre decentralizované objednávanie tovaru od dodávateľov
 • Generovanie konsolidovaných objednávok pre objednanie tovaru od dodávateľov
 • Generovanie hromadných objednávok pre opakované dodanie tovaru zákazníkom
 • Konfigurovateľné procesy a pravidlá pre schvaľovanie a spracovanie prijatých a odoslaných objednávok
 • Konfigurovateľné kompetencie pre evidenciu a schvaľovanie objednávok
 • Príjem a expedícia tovaru na základe objednávok
 • Kontrola obchodných a ekonomických údajov obchodných partnerov v registroch spoločnosti Finstat
 • Spracovanie prijatých objednávok
 • Objednanie a sledovanie dopravy
 • Integrácia s účtovným systémom, skladovým hospodárstvom a e-shopom

Spolupracujúce aplikácie

Administrácia Organizačná štruktúra Profil používateľa Vyhľadávanie Úlohy Požiadavky Obchodní partneri Komunikačný portál Elektronická registratúra Faktúry Financie Reklamácie Odstúpenia od zmluvy Expedícia tovaru Príjem tovaru

Spolupracujúce aplikácie

Administrácia Organizačná štruktúra Profil používateľa Vyhľadávanie Úlohy
Požiadavky Obchodní partneri Komunikačný portál Elektronická registratúra Objednávky Financie Reklamácie Odstúpenia od zmluvy Expedícia tovaru Príjem tovaru

Faktúry

Funkčné vlastnosti

 • Evidencia faktúr, vrátane zálohových faktúr a dobropisov
 • Konfigurovateľné procesy a pravidlá pre spracovanie faktúr
 • Zaúčtovanie faktúr na základe položiek objednávok
 • Kontrola obchodných a ekonomických údajov obchodných partnerov v registroch spoločnosti Finstat
 • Integrácia s účtovným systémom, skladovým hospodárstvom a e-shopom

Prijaté faktúry

 • Automatická extrakcia údajov faktúr z prijatých dokumentov
 • Konfigurovateľné kompetencie pre vecné a finančné schvaľovanie prijatých faktúr
 • Spracovanie prijatých faktúr z centrálnych e-mailových schránok organizácie prostredníctvom aplikácie Komunikačný portál
 • Generovanie platobných príkazov prostredníctvom aplikácie Financie

Odoslané faktúry

 • Generovanie odoslaných faktúr pri spracovaní prijatých objednávok
 • Odoslanie faktúr zákazníkom prostredníctvom aplikácie Komunikačný portál

Financie

Funkčné vlastnosti

 • Evidencia bankových výpisov a obratov
 • Evidencia dobierok, poštových poukážok a obratov z platobnej brány
 • Evidencia platobných príkazov
 • Načítanie bankových výpisov a obratov z banky prostredníctvom PSD2
 • Načítanie obratov realizovaných prostredníctvom platobnej brány
 • Generovanie hromadných platobných príkazov pre import do internetbankingu
 • Generovanie platobných príkazov priamo v banke prostredníctvom PSD2
 • Zápis bankových obratov, výpisov a dobierok do účtovnej aplikácie

Spolupracujúce aplikácie

Administrácia Organizačná štruktúra Profil používateľa Vyhľadávanie Úlohy Požiadavky Obchodní partneri Komunikačný portál Elektronická registratúra Faktúry

Spolupracujúce aplikácie

Administrácia Organizačná štruktúra Profil používateľa Vyhľadávanie Úlohy Požiadavky Obchodní partneri Komunikačný portál Elektronická registratúra Objednávky Faktúry Financie Expedícia tovaru Príjem tovaru

Reklamácie

Funkčné vlastnosti

 • Evidencia prijatých a odoslaných reklamácií
 • Konfigurovateľné procesy pre spracovanie reklamácií
 • Vyhľadanie reklamovaného tovaru v účtovníctve a skladovom hospodárstve
 • Integrácia s účtovným systémom a skladovým hospodárstvom

Prijaté reklamácie

 • Príjem reklamácií z e-shopu alebo webovej aplikácie
 • Príjem reklamovaného tovaru od zákazníka
 • Posúdenie reklamácie
 • Refundácia finančných prostriedkov zákazníkovi
 • Objednanie a sledovanie dopravy pre opravu tovaru
 • Oprava tovaru u servisného partnera
 • Príjem opraveného tovaru od servisného partnera
 • Expedícia opraveného reklamovaného tovaru zákazníkovi

Odoslané reklamácie

 • Reklamácia prijatého tovaru u dodávateľa
 • Objednanie a sledovanie dopravy reklamovaného tovaru odoslaného dodávateľovi
 • Expedícia reklamovaného tovaru
 • Príjem opraveného tovaru od dodávateľa

Odstúpenia od zmluvy

Funkčné vlastnosti

 • Evidencia žiadostí o odstúpenie od zmluvy
 • Konfigurovateľné procesy pre spracovanie žiadostí
 • Príjem vráteného tovaru na sklad
 • Posúdenie žiadosti
 • Refundácia finančných prostriedkov zákazníkovi
 • Expedícia poškodeného tovaru zákazníkovi
 • Príjem žiadostí z e-shopu alebo webovej aplikácie
 • Vyhľadanie vráteného tovaru v účtovníctve a skladovom hospodárstve
 • Integrácia s účtovným systémom a skladovým hospodárstvom

Spolupracujúce aplikácie

Administrácia Organizačná štruktúra Profil používateľa Vyhľadávanie Úlohy Požiadavky Obchodní partneri Komunikačný portál Elektronická registratúra Objednávky Faktúry Financie Expedícia tovaru Príjem tovaru

Spolupracujúce aplikácie

Administrácia Organizačná štruktúra Profil používateľa Vyhľadávanie Úlohy
Požiadavky Obchodní partneri Komunikačný portál Elektronická registratúra Objednávky Faktúry Financie Reklamácie Odstúpenia od zmluvy

Expedícia tovaru

Funkčné vlastnosti

 • Evidencia expedície tovaru z vybraného skladu
 • Konfigurovateľné procesy pre spracovanie expedície
 • Expedícia tovaru na základe prijatých objednávok, reklamácií, odstúpení od zmluvy a požiadaviek na presun a distribúciu tovaru medzi skladmi
 • Generovanie a tlač faktúr, dodacích listov a výdajok
 • Podpora rôznych typov dopravy, vrátane objednania a sledovania doručenia
 • Opakovaná expedícia nedoručených zásielok
 • Spracovanie nedoručených zásielok
 • Možnosť vybavenia expedície tovaru na tabletoch
 • Integrácia s účtovným systémom a skladovým hospodárstvom

Príjem tovaru

Funkčné vlastnosti

 • Evidencia prijatého tovaru na vybraný sklad
 • Konfigurovateľné procesy pre spracovanie prijatého tovaru
 • Príjem tovaru na základe odoslaných objednávok, reklamácií, odstúpení od zmluvy a požiadaviek na presun a distribúciu tovaru medzi skladmi
 • Generovanie a tlač príjemiek
 • Možnosť reklamácie zásielky s prijatým tovarom
 • Možnosť vybavenia príjmu tovaru na tabletoch
 • Integrácia s účtovným systémom a skladovým hospodárstvom

Spolupracujúce aplikácie

Administrácia Organizačná štruktúra Profil používateľa Vyhľadávanie Úlohy Požiadavky Obchodní partneri Komunikačný portál Elektronická registratúra Objednávky Faktúry Financie Reklamácie Odstúpenia od zmluvy

Experti na automatizáciu firemných procesov.

Pomôžeme vám stať sa lídrami vo vašom podnikaní, spoločne optimalizujeme neprehľadné procesy, automatizujeme pracovné činnosti, digitalizujeme spoluprácu so zákazníkmi a ešte omnoho viac.

© All rights reserved 2023
Made with ❤ by uniCORE, s.r.o.